Bezoekadres
Algolweg 11, Amersfoort

Kwaliteitsstatuut

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis- ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.

Binnen Stichting Curalis zijn op praktijkniveau afspraken gemaakt over kwaliteit, praktijkvoering en de samenwerking binnen de praktijk en daarbuiten.
Het kan zich voordoen dat zorgverleners ook in een of meer andere psychologenpraktijken werkzaam zijn.
Dit betekent dat deze zorgverleners ook een eigen kwaliteitsstatuut hebben.
Ook deze documenten zijn opvraagbaar bij de praktijk (info@curaliszorg.nl).

Stichting Curalis beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut, deze is beschikbaar in onze praktijk en bevat o.a. de volgende informatie:

I. Algemene informatie
1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam praktijk:   Stichting Curalis Zorg
E-mailadres:      administratie@curaliszorg.nl
KvK nummer:    84524340
Website:            www.curaliszorg.nl
AGB code:         94066662

2. Biedt zorg aan in
de generalistische basis-ggz
de gespecialiseerde-ggz

Categorie A, Categorie B, Categorie C.

3. Aandachtsgebieden
Patiënten kunnen met de volgende problematiek in de praktijk terecht:

angst- en spanningsklachten, trauma/PTSS
trauma/PTSS
depressie
arbeid gerelateerde problemen
overspanning en burn-out
identiteitsproblemen
persoonlijkheidsproblematiek
negatief zelfbeeld
somatoforme klachten

4. Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden:
Klinisch psycholoog
BIG-registratienummer: 89047072025

NIP psycholoog
AGB code: 94107310

5. Professioneel netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
GGz-instellingen

Anders:
POH-GGZ
Bedrijfsartsen
Arbeidsdeskundigen
Gemeente Amersfoort
Justitie
UWV

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met:
Huisartsen regio Amersfoort o.a. Huisartsen Eemland
POH GGZ regio Amersfoort
5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
Intervisie collega psychologen/psychotherapeuten en POH-GGZ
Consultatie bij veiligheidsrisico’s Advies
Samenwerking rondom cliëntsysteem
Stagnatie in behandelproces
Advies en co-therapie
5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Onze praktijk heeft geen crisisdienst. Indien sprake lijkt te zijn van een crisissituatie, dan kan contact opgenomen worden met de eigen huisarts, de huisartsenpost of de crisisdienst.
Dit wordt vermeld in het behandelplan en medegedeeld via antwoordapparaat indien cliënt belt naar de praktijk buiten kantooruren.
5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: dit een algemeen geldende afspraak is en cliënt hier vooraf over worden geïnformeerd.

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Nee

7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden:
Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en no- show tarief: www.curaliszorg.nl

8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie Visitatie
Bij- en nascholing

Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
Link naar website: www.curaliszorg.nl/informatie

9. Klachten- en geschillenregeling
9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
Informatie over de klachtenregeling zijn hier te vinden:
www.curaliszorg.nl/informatie/

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
Een van de collega zorgverleners binnen Stichting Curalis Zorg.
10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:
Ja

II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt
11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van toepassing- per diagnose.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: https://curaliszorg.nl/informatie/

12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld:

Aanmelden bij voorkeur via Zorgdomein, met een geldige verwijsbrief is het tevens mogelijk om aan te melden via de e-mail info@curaliszorg.nl

- Aanmelding komt binnen bij secretariaat via Zorgdomein of per mail
- Aanmelding wordt automatisch bevestigt door Zorgdomein of via het secretariaat per mail
- Zodra de aanmelding binnen is, wordt de aanmelding op de wachtlijst gezet
- De aanmeldcoördinator neemt binnen de gestelde wachttijd telefonisch contact op voor het maken van een intakeafspraak en zet de aanmeldgegevens in het ECD.

- Intakegesprek bij een (regie)behandelaar.

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):
Ja

13a. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
Ja
13b. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan of een samenvatting hiervan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja
13c. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:
De intakefase is gericht op verhelderen van klachten, leef-/probleemsituatie en hulpvraag. Dit wordt aangevuld met vragenlijsten en zo nodig psychologisch testonderzoek. Op basis daarbij wordt het behandelplan opgesteld, dat in een adviesgesprek met de cliënt wordt besproken.
13d. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord:
Evaluatie, vragenlijsten en ROM:
Aan het eind van iedere behandelsessie vindt een korte terugblik plaats om de sessie te evalueren. Tegen de afronding van de behandeling (bij langdurige trajecten ook tussentijds) vragen wij om nogmaals de korte vragenlijst in te vullen welke ook is ingevuld bij de aanmelding. Op deze manier wordt een globale indruk verkregen van het behandeleffect. Tussentijds wordt soms gebruik gemaakt van de zeer korte ORS (Outcome Rating Scale) om eventuele stagnatie snel op te sporen. In overleg met cliënt wordt bekeken of de behandeldoelen voldoende zijn gerealiseerd, moet worden bijgesteld of de behandeling kan worden afgesloten.
13e. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
Bij aanvang, bij afronding en naar inzicht van de behandelaar tussentijds.
13f. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
GGZ Thermometer

14. Afsluiting/nazorg
14a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
Ja
14b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt:
Ja
14c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja

15. Omgang met patiëntgegevens
15a. Ik vraag om toestemming van de patiënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:
Ja
15b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):
Ja
15c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS:
Ja